+31 (0)40 - 2015 879

Taal

taalproblemen

Door taal kunnen we onze gedachten, gevoelens en wensen kenbaar maken en met elkaar communiceren. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie. Maar taal is ook een heel ruim begrip. Het is overal, in ieder land en elke stad of dorp. Dit kan zijn verbaal en non-verbaal. Met taal kunnen we bedoelen het begrijpen van taal, het produceren van taal, het kunnen leggen van verbanden, goed vervoegen van woorden en het maken van correcte zinnen of het begrijpelijk vertellen van een verhaal. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Op het consultatiebureau wordt er o.a. ook goed gekeken naar de taalontwikkeling. Steeds jongere kinderen worden verwezen naar de logopedie als er problemen zijn met de spraak- en/of  taalontwikkeling. Deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De logopedist voert meestal een observatie uit om te kijken hoe het kind communiceert en hoe ouders daarmee omgaan. Soms zijn enkel adviezen voldoende om de spraak en taal van jouw kind te stimuleren en gaan we het monitoren om er zeker van te zijn dat de groeiende ontwikkeling zich doorzet. 
Besluiten we samen om toch logopedie op te starten gaan we spelenderwijs de taalontwikkeling stimuleren. 
Twijfel je of ben je ongerust over de taalontwikkeling van jouw kind.
Dan kun je ook thuis de taaltest doen

Lees hier meer over niet tot nauwelijks sprekende kinderen.

Soms is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit een is neurocognitieve ontwikkelingsstoornis waarbij de taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Naar schatting heeft 7% van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar te maken met een taalontwikkelingsstoornis. Een kind met TOS kan grote moeite ervaren met het spreken of het begrijpen van taal. Op de website van Kentalis staan de kenmerken van een TOS
Pas na een algeheel ontwikkelingsonderzoek kan er bepaald worden of er sprake is van een TOS.  Samen met de logopedist wordt er bepaald welke behandeling het beste bij jullie past. Dit kan zijn indirecte therapie waarbij ouders geïnformeerd worden hoe je zo goed mogelijk de taalontwikkeling kan stimuleren. Of directe therapie waarbij er intensieve samenwerking is tussen jouw kind, jou en de logopedist.

Taalstoornissen bij meertalige kinderen komen ook voor. De logopedist zal bij kinderen die meertalig opgevoed worden altijd de anamnese meertaligheid afnemen. Alles wat een probleem kan veroorzaken in een eentalige ontwikkeling, heeft ook effect op de meertalige ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een kwalitatief en/of kwantitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen. Een achterstand in één/beide/alle talen kan resulteren in een leerachterstand.
De logopedist gaat navragen of er in alle aangeboden talen problemen zijn en gaat in kaart brengen waar de knelpunten zijn. Indien mogelijk wordt de logopedische behandeling opgestart en zal er worden gewerkt aan zowel de taalproductie als het taalbegrip.

Wanneer als gevolg van hersenletsel één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Dit betekent dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil doordat hij de taal minder goed kan gebruiken dan voorheen. Geen afasie is hetzelfde, de ernst en omvang zijn onder andere afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Zo snel mogelijk na het ontdekken van het hersenletsel wordt er onderzoek gedaan door een logopedist naar de ernst. Aan de hand van de uitslag en mogelijkheden wordt er in overleg met jou en je omgeving een behandelplan opgesteld.